portfolio > Self Reflection Art Shanty

Self Reflection Shanty image
Self Reflection Shanty image
February 2023

Self Reflection Shanty, front view.